História

Od nepamäti je súčasťou farnosti Údol, filiálna obec Hajtovka. Samotná obec bola založená na zákupnom práve na prelome 14. a l5. st. Najstaršia správa o obci je z r. l427 v portálnom súpise Šarišskej stolice. Dedinu vybudovali usadlíci so šoltýsom Hajtom. Patrila panstvu Plaveč.

Za neznámych okolnosti v 2. pol. l5. alebo začiatkom l6. storočia obyvatelia obce opustili a dedina zanikla. Roku l56l bola ešte vyľudnená. K novému osídleniu došlo pravdepodobne koncom l6. a začiatkom l7. storočia. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, lovom rýb v rieke Poprad, pálením vápna.

Od roku l888 kedy mala obec 288 obyvateľov, jej počet každým rokom klesal. V súčasnosti má obec Hajtovka 79 obyvateľov.

V obci pulzoval aj bohatý život viery, ktorý bol odpradávna neoddeliteľnou súčasťou života tunajších obyvateľov. Podľa sčítania z roku 1921, bolo v obci 151 gréckokatolíkov, 43 rímskokatolíkov. V súčasnosti podľa sčítania z roku 2011 je v obci 50 gréckokatolíkov, 16 rímskokatolíkov, ktorý sa schádzajú v miestnom gréckokatolíckom chráme (cerkvi) zasvätenom sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky.

Tento chrám začali stavať na základe povolenia biskupského úradu v Prešove roku 1865. Postavený bol roku 1872 v tradičnom slohu východoslovenských barokovo-klasicistických kostolov z obdobia 1770-1830. Roku 1932 bol opravený. 5. septembra 1933 bol zasiahnutý bleskom, čím bola poškodená veža. Obnovený bol v roku 1936 a pri obnove bola postavená nová veža. V roku 1963 bol opäť opravený a zapojený na elektrickú sieť.

Kostol je jednoloďový s polkruhovým presbytériom a západnou prestavanou vežou. Z vonkajšej strany priechodu presbytéria do šírky lode je konkávne zaoblený. Vnútorné zariadenie je z obdobia stavby chrámu.

V roku 2005 bol vďaka snahe a obetavosti vtedajšieho správcu farnosti Mgr. Jána Frandofera a veriacich filiálky v Hajtovke obnovený interiér chrámu a opravený oltár s ikonostasom.